Bezwaar HZ_WABO-16-23106

Betreft: Bezwaar tegen afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van 21 (recreatie) chalets, Ariënslaan 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-23106

 

Utrecht, 5 december 2016

 
 

Geachte heer, mevrouw, geacht college,

 

Belangenvereniging Camping de Berekuil maakt ernstig bezwaar tegen de verleende vergunning omdat wij vaststellen dat deze vergunning is verstrekt op grond van onjuiste gegevens bij de aanvraag. De weergegeven huidige situatie komt niet met de werkelijke huidige situatie overeen en de nieuwe situatie is conflicterend met de werkelijke huidige situatie en in strijd met de rechten van reeds bestaande vergunninghouders.

 

De verleende vergunning bevat onder andere drie tekeningen waarbij ons bezwaar hieronder gemotiveerd wordt.

 

Situatie bestaand:

 

De eerste tekening bij de verleende vergunning zou de bestaande situatie tonen. Echter deze tekening geeft op geen enkele wijze de werkelijke situatie weer. Als bijlage sturen wij een meer accurate voorstelling van de situatie bestaand, “Inventarisatie december 2016”. Alle chaletnummers die in dit bezwaar worden vermeld, kunt u daarin terugvinden.

 

Veel bestaande chalets worden niet op de situatieschets weergegeven, alsof ze niet meer bestaan en geen belemmering zouden kunnen zijn voor de aanleg van nieuwe objecten. Er worden voor zover wij kunnen bepalen maarliefst 13 chalets verspreid over het terrein niet meer weergegeven in zowel de “Situatie Bestaand” als de “Situatie Nieuw” terwijl deze in werkelijkheid gewoon aanwezig zijn op het terrein.

 

Vooral de noordzijde is betrokken in deze vergunning. Op de gehele noordzijde van de camping zouden volgens deze tekening nog slechts twee chalets aanwezig zijn (nrs. 1 en 2) plus een showmodel van de camping. In werkelijkheid zijn er 7 chalets plus het showmodel op de noordzijde aanwezig.


Chalets met nummer 113, 108, 106, 116 en 96 zijn weggelaten op de tekening. De eigenaren van genoemde chalets zijn vergunninghouders. Vooral deze vergunninghouders worden direct getroffen door deze vergunning.

 

Vier van deze chalets zijn eigendom van leden van de belangenvereniging. Met twee van deze leden is in 2014 een verplaatsingsovereenkomst met de camping gesloten maar de camping heeft tot nu toe verzuimd de verplaatsing te realiseren. Voor het verplaatsen van deze chalets zouden ook nieuwe omgevingsvergunningen moeten worden aangevraagd, ook dat is niet gedaan door de camping. Met twee andere van deze leden zijn wel verkennende gesprekken gevoerd maar de camping heeft tot nu toe geen concrete plannen of afspraken willen maken met de betrokkenen en feitelijk zijn er dus geen overeenkomsten.

 

Het Restaurant dat op de bestaande situatie is ingetekend, bestaat helemaal niet en heeft nooit bestaan. Op die plek staat wel al ruim 2 jaar een geraamte van iets wat op een agrarische schuur lijkt. Midden daarin staan ook nog bomen! De vergunning voor een restaurant op die plaats is reeds lang verstreken omdat de bouw ervan al meer dan een jaar stil ligt.

 

Het parkeerterrein van 82 plaatsen dat op de tekening staat weergegeven bestaat ook niet en heeft nooit bestaan. Het enige wat daar wel staat is een opslagplaats van puin en bouwmaterialen. Een vergunning voor dit parkeerterrein bestaat niet.

 

Bestaande chalets die niet zijn ingetekend:
11, 24, 34, 45, 47, 54, 89, 96, 106, 108, 113, 116 en 123

 

Door het niet intekenen van meerdere chalets in de bestaande situatie c.q. het bewust weglaten daarvan, wordt een compleet verkeerde voorstelling geschetst van de bestaande situatie waardoor het legitiem lijkt om op deze plekken andere vergunningen te verlenen omdat ze immers als leeg worden weergegeven en dat blijkt inderdaad het resultaat te zijn, namelijk deze vergunning.

 

Situatie nieuw:

 

De tweede tekening geeft de nieuwe situatie weer. Ook hierop staan de 13 eerder genoemde chalets niet meer ingetekend.

 

Er zijn 21 nieuwe huisjes ingetekend plus het reeds aanwezige showmodel. De vergunning is verleend voor 21 huisjes dus er staat dan 1 te veel, dit is ons inziens niet in orde.

 

Van 21 nieuwe huisjes in de hiervoor genoemde noordzijde van de camping staan 4 huisjes ingetekend op of over reeds bestaande percelen en chalets van andere vergunninghouders waarvan 3 door de belangenvereniging worden vertegenwoordigd te weten nummer 113, 116 en 96.

 

De vergunning is daarom in strijd met artikel 5 bij het vigerende bestemmingsplan “De Berekuil”.

 

Artikel 5:  Antidubbeltelbepaling

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat een stuk grond dat al eens was betrokken bij het verlenen van een bouwvergunning bij de beoordeling van latere bouwplannen nogmaals wordt betrokken.

 

Nog schokkender wordt het als we naar 2 bestaande chalets kijken op de noordwesthoek van de camping. Dit zijn chaletnummers 1 en 2. Bij deze 2 chalets staat met tekst aangegeven "Bestaande chalets slopen i.v.m. beeldkwaliteit camping". Deze twee chalets zijn eigendom van leden van de belangenvereniging en zij zijn vergunninghouders van deze chalets. Het is niet te begrijpen dat de gemeente blijkbaar medewerking wil verlenen aan de camping om illegaal te handelen tegen andere burgers en belanghebbenden. Voor de duidelijkheid lichten we hierbij toe dat in februari 2016 de rechter in niet mis te verstane beargumentering de heer Oostveen c.q. de camping op alle punten in het ongelijk heeft gesteld toen hij deze twee chalets middels een kort geding had willen laten ontruimen. Het is zeer respectloos om deze twee chalets nu te markeren met de opmerking "slopen" in de verleende vergunning.

Meer over deze uitspraak van de rechter kunt u lezen op onze website www.berekuil.nl in het artikel "Oostveen haalt bakzeil bij rechter".

 

Het is onaanvaardbaar dat de gemeente vergunningen verstrekt waarbij de bestaande situatie overduidelijk niet getoetst is, waarbij de vergunning de potentie heeft om rechten van andere burgers te schenden en waarbij andere burgers met zekerheid schade zullen lijden en waarbij de antidubbeltelbepaling volledig genegeerd wordt.

 

Tevens willen wij u ook nog graag wijzen op mogelijke planschade die ontstaat zoals die is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan "De Berekuil".

 

Inmeting bestaande situatie 22-11-2013:

 

De derde tekening die in de verleende vergunning is opgenomen geeft een groot aantal chalets weer die nog steeds op de camping aanwezig zijn. Een deel is inmiddels verdwenen maar een ander deel staat elders op de camping gesitueerd. Die laatste categorie betreft chalets die inmiddels eigendom zijn van dhr. Oostveen maar waarvoor ooit vergunningen zijn verstrekt op de plek zoals op deze tekening zijn aangeven. Daarvoor zijn nooit nieuwe omgevingsvergunningen aangevraagd.

 

Overschrijding van de beslistermijn

 

Hoewel wij van mening zijn dat onze inhoudelijke argumenten ruim voldoende zijn om de verleende vergunning te herroepen, wijzen we u er tevens op  dat deze vergunning niet rechtsgeldig is door het overschrijden van de beslistermijn.

 

Op 2-9-2016 publiceerde de gemeente dat de beslistermijn met 6 weken verlengd zou worden vanaf 30-8-2016. Het besluit om de vergunning te verlenen was genomen op 19-10-2016 terwijl dit uiterlijk op 14-10-2016 had moeten gebeuren.

 

Verder zijn er nog een aantal punten die we onder de aandacht willen brengen.

 
 

Illegale bouw

Op pagina 4 van de vergunning staan voorschriften opgesteld.

 
  • U moet de start van de bouwwerkzaamheden tenminste zeven dagen voor de aanvang melden via de webpagina: www.utrecht.nl/bouwtoezicht.

  • Uiterlijk op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet het werk worden gereed gemeld bij de genoemde inspecteur van de afdeling Toezicht & Handhaving. Voorafgaand aan deze melding mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen.

 

Op basis daarvan kunnen we vaststellen dat al een aantal jaren op illegale wijze door de camping gehandeld wordt voor wat betreft bouwwerkzaamheden. Namelijk al in het najaar van 2013 is begonnen aan de bouw van 23 huisjes toen de camping 23 funderingen (plateaus op heipalen) plaatste. Deze funderingen zijn bestemd voor het plaatsen van de huisjes. Al in mei 2015 is de camping begonnen aan de bouw van 1 huisje die ongeveer een jaar later (bijna) gereed was. Dit is het huisje dat nu gemarkeerd is op de tekeningen als "showmodel". In het voorjaar van 2016 is een begin gemaakt aan de bouw van 7 nieuwe huisjes. Al deze werkzaamheden zijn dus begonnen al geruime tijd voordat er überhaupt vergunningsaanvragen ingediend waren door de camping.

 

Leges

Zeer vreemd vinden we dat de leges slechts €302,55 bedragen. Onze leden hebben enkele jaren geleden op last van dwangsommen omgevingsvergunningen moeten aanvragen waarbij de leges in de meeste gevallen rond de €1.400 bedroegen per chalet. Er lijkt sprake te zijn van precedentwerking en wij willen graag een verklaring over hoe dit op deze wijze mogelijk is.

 

Vergunningsvrij

Bij het showmodel staat de markering “vergunningsvrij”. Landelijk zijn chalets tot 70 m2 vergunningsvrij maar in het bestemmingsplan “De Berekuil” wordt daarvan afgeweken. Zoals eerder aangegeven hebben onze leden op last van dwangsommen in het verleden omgevingsvergunningen moeten aanvragen. Veel van de chalets zijn 60 m2 of kleiner maar zijn nu vergunningsvrij (?) terwijl men hoge kosten voor vergunningen heeft moeten maken. Ook hierover willen we graag uitleg.

 

Ingediende aanvraag vs verleende vergunning

Het aantal huisjes waarvoor de aanvraag was ingediend betrof 34 stuks. De verleende vergunning gaat slechts over 21 huisjes. Ook de tekeningen bij de originele ingediende aanvraag wijken deels af van de tekeningen bij de verleende vergunning. De markering “slopen” bij de 2 chalets in de noordwesthoek is niet aanwezig in de aanvraag maar wel in de verleende vergunning. Dit is vreemd en wij vragen ons af hoe dit zo tot stand is gekomen.