Diverse aspirant kopers hebben al hun sporen achtergelaten op Camping de Berekuil. Telkens zonder toestemming van de gemeente. Al meerdere malen heeft Belangenvereniging Camping de Berekuil bij de gemeente aangekaart, dat de erfpachtvoorwaarden niet worden nageleefd en dat er gehandeld wordt in strijd met die voorwaarden.

We worden dan door de gemeente afgescheept met antwoorden als “Wij erkennen de andere partijen niet. Alleen V.O.F. Driessen-Schoen is voor ons een gesprekspartner” en “Dat er handtekeningen tussen beide partijen worden gezet, zien we als civiel rechtelijk en daar bemoeien wij ons als gemeente niet mee”.

Inmiddels gedraagt Ton Oostveen - eigenaar van Bouwpro B.V. - zich als de nieuwe eigenaar van de camping. Ook start hij inmiddels kort gedingen en daarbij wordt een koopovereenkomst ingezet als bewijs dat hij de nieuwe eigenaar van de camping is. In die overeenkomst, die door een in Utrecht zeer bekend notarissenkantoor is opgesteld, staat een frauduleuze tekst. De bijzondere erfpachtvoorwaarden die van toepassing zijn op Camping de Berekuil zijn verminkt opgenomen in de akte van levering. Daarin staat o.a. het volgende citaat:

De erfpachters zijn verplicht de camping of onderdelen daarvan te verhuren of te verpachten casu quo het beheer op enigerlei andere wijze aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente.

Het is niet alleen een nogal vreemde en onlogische bepaling, maar deze bepaling zorgt ook voor verwarring. Zoals de bepaling nu opgesteld is, verdoezelt de tekst het feit dat er helemaal geen overeenkomst gesloten mag worden. Deze foutieve tekst is zelfs in de rechtszaal getoond om te laten zien dat alles in orde is en dat Oostveen zich als eigenaar van de camping mag uitgeven. De werkelijke tekst uit de erfpachtvoorwaarden luidt echter heel anders:

De erfpachters zijn verplicht de camping als een goed campingbeheerder te beheren.
Het is de erfpachters niet toegestaan de camping of onderdelen daarvan te verhuren of te verpachten casu quo het beheer op enigerlei andere wijze aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente.

Gelet op de werkelijke tekst van de erfpachtvoorwaarden - die verhuur en verkoop uitdrukkelijk verbiedt zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders - had er dus nooit een overeenkomst tot stand kunnen komen zoals deze nu op papier staat. De verandering is heel bewust aangebracht om een illegale constructie tussen de twee partijen toch stiekem mogelijk te maken.

We zullen dit feit opnieuw onder de aandacht van het college van B&W brengen.

Op woensdag 10 april is het vonnis bekend gemaakt van het kort geding over de gasleverantie op Camping de Berekuil. De vorderingen van de belangenvereniging zijn afgewezen. Hoewel campingeigenaar Driessen wel verplicht is gas te leveren, kon hij daar redelijkerwijs niet aangehouden worden als er niet betaald werd. Ook zou de belangenvereniging niet kunnen garanderen dat iedereen zijn of haar gasrekening uiteindelijk betaalt.

Een bijzonder opmerkelijke uitspraak. Als er sprake is van wanbetaling, dan is het de verplichting van Driessen om een herinnering te sturen aan de zogenaamde wanbetaler en deze in gebreke te stellen.

Maar op de camping hier gebeurt exact het omgekeerde!

Driessen stuurt een “spooknota” waartegen de belangenvereniging via een advocaat netjes bezwaar aantekent. Op dit bezwaar wordt niet gereageerd door Driessen en zonder enige waarschuwing vooraf is er opeens geen gas meer op de camping. Ook niet voor de mensen die wel betaald hebben, en dat is toch minstens de helft.

Het is wettelijk verboden mensen van gas, water of licht af te sluiten in de periode tussen 1 oktober en 1 april. In de zomerperiode mag er wel afgesloten worden maar dan gelden er voorwaarden. De schuldeiser moet een herinnering gestuurd hebben, daarna een incassotraject starten en als dat ook niet leidt tot betaling, pas dan mag er worden afgesloten.

Dit alles is hier helemaal niet gebeurd en de rechter vindt dit kennelijk geen punt. De hufterigheid en het gemanipuleer met de waarheid van een dictator worden beloond!

Er zitten ook positieve kanten aan de uitspraak. Er wordt nogmaals duidelijk gesteld dat de gasleverantie onder de verantwoordelijkheid valt van de camping. Dat de huuropzeggingen die Driessen eind 2007 stuurde niet geldig zijn en dat hij niet zomaar eenzijdig nieuwe reglementen aan de mensen kan opdringen.

Al met al is deze uitspraak toch onthutsend, maar sterkt ons des te meer door te gaan ons recht te halen

Sinds 16 maart wordt er geen gas meer geleverd door de eigenaar van de camping dhr. Th. Driessen. Op het terrein van de camping staan twee propaangastanks van ieder 5000 liter die alle chalets voorzien van gas. Nu Driessen de leverancier niet meer betaalt, blijven de tanks leeg.

Tot 10 januari dit jaar, betaalden de chaleteigenaren rechtstreeks hun gas aan de leverancier. Elke maand werd er door iedereen netjes vooruit betaald en eventuele verschillen werden later verrekend. Keurige rekeningen met gasstanden zoals dat hoort.

Tussen de gasleverancier en de camping was een contract waarvan de verlenging is opgezegd door Driessen die van mening was dat er geen gas meer geleverd hoefde te worden. Drie chaleteigenaren spanden een kort geding aan die ze wonnen. Driessen moest gas blijven doorleveren onder last van forse dwangsommen.

Na dit vonnis heeft Driessen uit rancune deze drie mensen de huur opgezegd.

Op 16 februari ontvingen alle chaleteigenaren een rekening met de cryptische omschrijving “voorlopige aan betaling, doorleveren gasvoorzieningen.” Het te betalen bedrag was voor iedereen gelijk namelijk 450 euro. Ook voor mensen die in de wintermaanden geen gebruik maken van hun chalet en deze winterklaar hebben achtergelaten. Zie hier een voorbeeldrekening.

De advocaat van de belangenvereniging heeft daarop een brief gestuurd met het dringende verzoek correcte rekeningen op te maken en te versturen. Zoals gebruikelijk komt daar geen reactie op en zonder verdere waarschuwing zijn de gastanks op zaterdag 16 maart leeg.
Driessen had die week nog mensen overgehaald om die 450 euro te betalen omdat zij anders van het gas afgesloten zouden worden. Ongeveer de helft heeft betaald, een ander deel stond op het punt te betalen maar evengoed wordt er nu bij niemand gas geleverd.

Een spoed kort geding werd aangespannen door de belangenvereniging en diende op 27 maart. Helaas wordt er pas op 10 april een vonnis uitgesproken, dit terwijl er toch een urgente kwestie speelt. Tot een schikking tussen Driessen en de belangenvereniging is het niet gekomen. De campingeigenaar blijkt de datum 10 april prima uit te komen en heeft inmiddels mensen gedreigd de elektriciteit van hun chalet af te sluiten na 10 april als ze hun gasrekening niet betaald hebben.

Vlak na de zitting van de rechtbank vraagt RTV Utrecht in een TV-interview aan Driessen waarom hij nu de dwangsommen tot over een ton heeft laten oplopen. Grijnzend verklaart de campingbaas dat hij dan maar failliet gaat.

Tegen deze gewetenloosheid vechten de chaleteigenaren nu al vele jaren.

In de rechtszaal verklaart Driessen dat zijn betalingsachterstand bij de gasleverancier is teruggebracht tot rond de 2.000 euro. Echter uit een telefoongesprek met de de gasleverancier deze week, blijkt dezelfde schuld van dik over de 10.000 euro nog steeds open te staan. De gasleverancier bereidt intussen ook procedures voor.

Het riool is sinds november vorig jaar op een deel van de camping defect en daar werd lange tijd niets tegen ondernomen, ook niet na herhaalde klachten van de belangenvereniging bij de diverse loketten van de gemeente. Een rioleringssysteem dat gesloten behoort te zijn, was geheel open en stond in verbinding met het grondwater. Een vernietigend rapport van het hoogheemraadschap bleef weken in een lade van het college liggen. Pas na kritische vragen van een VVD-raadslid en na rapportages op RTV Utrecht, werd er in week 13 iets ondernomen door de gemeente.

Al meer dan twaalf jaar schrijft Nils de Kruijff, zogenaamd journalist, over stadscamping De Berekuil te Utrecht. Eerst in het Utrechts Nieuwsblad en later in het AD. Met het artikel ‘Berekuil soort Vietnam’ van 15 januari 2013 in het AD, heeft Nils de Kruijff de spreekwoordelijke emmer doen overlopen. Niet met één druppel, nee, met een hele stroom aan onware berichtgeving en suggestieve verdachtmakingen. In al zijn artikelen van de afgelopen twaalf jaar, gebruikt Nils de Kruijff meer dan 300 keer de woorden permanent, illegaal en bewoners in verschillende volgorden om ons, huurders van een jaarplaats op camping De Berekuil, te typeren. Wat ons betreft heeft hij inmiddels iedere journalistieke fatsoensnorm overschreden.

Het lijkt erop dat Nils de Kruijff zich ieder jaar weer heeft verbaasd dat er geen klacht tegen hem werd ingediend bij de Raad van de Journalistiek. Daarom heeft hij er ieder jaar weer een schepje moddergooien bovenop gedaan. Ieder jaar is hij de woorden ‘illegale permanente bewoners’ (in verschillende combinatie) vaker gaan gebruiken. In een van zijn laatste artikelen zelfs 24 keer. In zijn hele oeuvre over camping De Berekuil hebben we meer dan 300 keer woorden als permanent, bewoners en illegaal geteld. Naast die woordkeuze maakt Nils de Kruijff zich in zijn artikelen ook schuldig aan het stelselmatig zwartmaken, discrimineren en criminaliseren van een groep mensen die jaarplaatshouder zijn op camping De Berekuil. Daarom krijgt Nils de Kruijff nu zijn zin: We zijn bezig een klacht in te dienen tegen deze zogenaamde journalist!

Minstens 30 artikelen en stukjes heeft Nils de Kruijff over camping De Berekuil geschreven. Minstens, want wij weten niet of we alle artikelen hebben kunnen achterhalen. En bij een aantal artikelen staat geen naam, dus weten we niet zeker of het van zijn hand is of niet. Waarschijnlijk heeft Nils de Kruijff veel meer artikelen over camping De Berekuil geschreven, maar zijn die artikelen niet geplaatst in het UN of het AD. Wij nemen namelijk aan dat de hoofdredacteur van het AD zich wel eens afvraagt of zijn stadsreporter niet te ver is gegaan. Veel artikelen van Nils de Kruijff zullen daarom afgewezen zijn. Frappant is verder dat maar weinig artikelen van Nils de Kruijff over de Berekuil online te vinden zijn. Uit voorzorg van het AD?

De Raad van de Journalistiek heeft geen sanctie mogelijkheid. Nils de Kruijff zal zich niets gelegen laten liggen aan een berisping van die raad. Mocht hij zich er inderdaad niets van aantrekken en doorgaan met zijn foute journalistiek dan is het aanspannen van een proces wegens smaad onze volgende stap. Wij zijn geen criminelen of illegalen, wij zijn slechts gedupeerde huurders van een jaarplaats op camping De Berekuil. En wij laten ons onze chalet en ons genoegen niet afpakken door geldbeluste projectontwikkelaars. Hoe zielig ze zich in interviews met Nils de Kruijff ook uitlaten. Alle aantijgingen die gedaan worden tegen de jaarplaatshouders zijn vals. Nils de Kruijff heeft nooit de moeite genomen uitspraken van Driessen, Elenbaas of welke aspirant koper van de camping dan ook, te verifiëren bij de huurders. Alles wat hem verteld is door deze heren is gepubliceerd. Het lijkt net of Nils de Kruijff ervoor betaald wordt om zo over ons te schrijven. Niet alleen door het AD, maar ook door de heren eigenaar en aspirant eigenaar van de camping. Als je maar vaak genoeg negatief over iemand schrijft, dan gaat uiteindelijk iedereen het geloven

Hieronder volgt een opsomming en een kleine samenvatting van alle artikelen die wij hebben van Nils de Kruijff.

2001-09-20: Einde aan wonen op camping De Berekuil.

Behalve de kop van het artikel, is NdK verder in dit artikel goed in staat objectief en genuanceerd te schrijven. Opvallend genoeg blijkt nergens uit dat NdK met de campingeigenaar gesproken heeft voor dit artikel! Wel heeft NdK met de voorzitter van de belangenvereniging gesproken. Wel noemt NdK permanente bewoning in dit artikel een fenomeen. M.i. gaat hier een negatieve associatie vanuit. Abusievelijk noemt NdK de belangenvereniging de bewonersvereniging.

2002-12-04: College wil einde aan permanent wonen op Berekuil

De eerste zin van het artikel is: “Er komt een eind aan het permanent wonen op camping De Berekuil in Utrecht.” Hier had bij moeten staan: als het aan het college van B&W ligt. Waarom begint dit artikel met een voldongen feit zin? Is de beëindiging van permanent wonen op camping De Berekuil een wens van de journalist, het Utrechts Nieuwsblad of van het college van B&W? Dubieus in ieder geval.

2002-12-16: Tijd voor ander gezicht Voorveldse Polder

Wederom een artikel van NdK. Noemt slechts één keer permanent wonen en is verder volgens mij redelijk objectief. Het artikel gaat over ecologische plannen en dat de gemeente geen visie heeft over de Voorveldse polder. Dat klopte zeker in die tijd.

2003-01-12: Camping Berekuil mogelijk dicht in wintermaanden

Een net artikel waarin NdK juiste journalistiek gebruikt. Hij citeert verschillende mensen, laat al die mensen in hun waarde en poneert zelf geen stellingen t.a.v. permanente bewoning van recreatiewoningen.

2003-01-24: Bewoners Berekuil vechten vertrek aan

Presentatie Plan van Aanpak permanent wonen van de gemeente met als verslaggever NdK. Hij doet ook verslag van wat de recreanten op de camping van het geheel vinden en wat hun idee is (uitsterf beleid). NdK begint hier met het gebruik van het woord illegaal. Hij gebruikt dit woord en de gevoelswaarde van dit woord op eigen initiatief.

2004-01-24: Camping De Blowkuil wordt een keurig vakantiepark

Dit artikel is het begin van de opvallend goede verstandhouding tussen NdK en Driessen. Alles wat Driessen vertelt wordt als een soort zoete koek voor waar aangenomen en geschreven. Door de woordkeuze van NdK is duidelijk te merken dat hij géén cynisme gebruikt om de waarheid volgens Driessen over te brengen.

2004-01-24 : Enige camping Utrecht verdwijnt

Artikel waarin Driessen volgens NdK aangeeft het gelazer met blowende campinggasten, autohandelaren en het gesteggel met de gemeente zat te zijn. Verder staat er dat door de ingeslagen weg van de gemeente (m.b.t. het beleid t.a.v. permanente bewoning) Driessen nu zijn kans schoon ziet. “Binnen een jaar moeten alle vaste bewoners van De Berekuil verdwenen zijn”. Dat de vaste bewoners wegmoeten heeft te maken met dat Driessen toch zijn recreatiehuisjes wil bouwen, ondanks dat niet mag van de gemeente.

Heftige stellingen allemaal. Wat Driessen wil is volledig illegaal en kan juridisch helemaal niet. NdK schrijft gewoon alsof het al zover is. Getuige o.a. de titel van het artikel. Ik vind dit artikel een jammerlijk voorbeeld van stemmingmakerij.

2007-10-04: Berekuil Gegokt en Verloren

NdK blijft de mensen die op de camping verblijven consequent bewoners noemen. Ondanks dat de recreanten juridisch helemaal geen bewoners zijn. Er zijn namelijk rechtszaken over gevoerd. NdK blijft echter subjectief en met stemmingmakerij schrijven.

2007-10-04: Negen jaren onrust in ’t paradijs

Eveneens worden de mensen op de camping steeds weer bewoners genoemd.

2007-10-05: Berekuilbewoners dreigen met claims

Een artikel níét van NdK! Hierin zie je duidelijk dat de journalist ook de andere kant van het verhaal belicht (ordinaire grondpolitiek). Iets wat NdK helemaal nooit doet, Alleen de mensen op de camping zijn slecht. Dat er over de hoofden van gewone mensen geprobeerd wordt véél geld te verdienen laat NdK altijd onbelicht.

2007-10-05: Bewoners Berekuil naar de rechter

Zelfde dag als artikel hierboven. NdK spreekt hier met de voorzitter van de belangenvereniging. Deze biedt NdK geen geld, dus schrijft NdK niet negatief over Driessen en consorten. Dan kan NdK opeens wél objectief blijven!

2007-10-31: Bewoners vertrekken met stille trom

NdK interviewt een Pool en suggereert dat er geen verzet is geweest, omdat hij er geen sporen van ziet. Wat had hij willen zien en verwacht? De mensen op de camping zijn asocialen en daarom zouden ze rotzooi gaan trappen?

2008-02-07: Chaos en rotzooi domineren camping Berekuil (NK)

M. i. redelijk artikel, echter … . Er wordt veel te veel de nadruk op het permanent wonen gelegd. Het artikel eindigt daarmee. Net of het om het permanent wonen gaat en niet over de verwaarlozing van de camping door de eigenaar met het grote geld in het vooruitzicht.

2008-05-19: Chaos Berekuil compleet, Spel kat en muis op Berekuil

Wéér noemt NdK blowende Italiaanse toeristen in één adem met permanente bewoners. En hier begint NdK zich op eigen titel af te vragen; ik citeer; “Maar is het niet eigen schuld, dikke bult? Al die bewoners hebben geweten dat deze situatie niet legaal was en dat er een einde aan kon komen”.

Verder blijft hij schrijven campingbewoners, chaletbewoners, vaste bewoners en permanente bewoners. NdK zou inmiddels moeten weten dat er juridisch géén sprake is van bewoners. De jaarplaatshouders zijn recreanten. Er is geen sprake van permanent wonen, er is niemand voor veroordeeld op dit moment. Er lopen procedures bij de Raad van State, maar daar is nog geen uitspraak over gedaan. NdK zou woorden moeten gebruiken als: Jaarplaats houders, Vaste recreanten en Permanente recreatie. NdK kiest er echter steeds voor om de jaarplaatshouders in een slecht licht te plaatsen door negatieve bewoordingen te kiezen. Dat is waarschijnlijk opzettelijk als effect bedoeld.

2008-09-01: Bomexplosie camping De Berekuil

Kort artikel over een vuurwerkbom in de receptie van de camping. En, u raadt het al, weer moet NdK even noemen: permanente bewoners en bewoners die daar zonder vergunning woonden. Doet helemaal niets ter zake, maar inmiddels is NdK verknocht geraakt aan het in een negatief daglicht zetten van de jaarplaatshouders.

2008-10-26 : Bewoners Berekuil harder aangepakt

De Raad van State heeft vier jaarplaatshouders in het ongelijk gesteld wat betreft het permanent mogen wonen in een recreatiewoning. Volgens NdK zijn er meteen 24 andere permanente bewoners aangeschreven op last van dwangsom. Dit is niet waar en slechts verzonnen door NdK of gelogen door de gemeente Utrecht.

In het artikel “Tot nu toe” van diezelfde dag, worden alle lezers van het AD er weer even aan herinnert dat er, volgens NdK, permanent gewoond wordt op de camping. NdK spreekt bijna de hoop uit dat de gemeente snel doorgaat met de andere jaarplaatshouders een vertrekbevel onder dwangsom te sturen. Mij ontgaat inmiddels de nieuwswaarde van deze repeterende hetze tegen de jaarplaatshouders/recreanten.

2008-10-26: Ferme taal maakt geen indruk

Weer een artikel puur over “permanent wonen” van NdK. Nu laat hij zien wat hij persoonlijk vindt:

Hij noemt het beleid van de gemeente Utrecht aangaande de jaarplaatshouders: “Een nobel streven”. Verder tientallen keren gebruikt NdK permanent en bewoning in dit artikel.

2008-12-02: Chalet Berekuil mag blijven

Vreemd artikel? Waarschijnlijk van NdK. Staat bol met de woorden ‘illegaal’ en ‘permanent’. De schrijver lijkt het jammer te vinden dat een chalet niet verwijderd mag worden als er netjes volgens de procedure een bouwvergunning voor is aangevraagd. Tja, dan hou je je als nette burger aan de verplicht procedures en dan is het ook niet goed. Kan een chaleteigenaar op camping De Berekuil het in de ogen van het AD óóit goed doen?

2009-07-10: Besluit te laat voor bewoners Berekuil

Weer een artikel over permanente bewoning. Nu gaat NdK de fout in met: “Onder dreiging van dwangsommen zijn ongeveer dertig vaste bewoners van De Berekuil vertrokken, maar op deze camping staan nog zeker vijftig vaste bewoners.” Hij blijft maar herhalen dat er permanent gewoond wordt. Hou daar toch eens mee op beste man! Wat is nou zo belangrijk aan de mensen die voor veel geld een chalet hebben gekocht en door zowel Driessen als de gemeente zijn opgelicht! Heb het daar eens over. Er zijn burgemeesters afgetreden voor minder vergrijp dan het moedwillig wegpesten van burgers binnen hun eigen gemeente. Veel chalet eigenaren hebben zoveel geld geïnvesteerd (Zie eerder artikel waarin een chaleteigenaar zegt 72.000 gulden te hebben betaald voor de chalet. Die chalet is nu minder dan een tiende daarvan waard. NdK blijft maar in herhaling vallen over het permanent wonen en over de andere misstanden hoor je hem nooit.

2010-06-03: Schoonschip op Berekuil

Bijna één jaar stilte, maar dan is NdK opeens weer “oorverdovend” terug! Nu gaat het hard met NdK. Het woord “Illegaal” gebruikt hij maar liefst 6 keer! Opeens is de stadscamping “vrijgevochten” en “rumoerig” door de “illegale bewoning”. NdK kondigt aan dat er schoon schip gemaakt kan worden door de gemeente. Hij vergeet te noemen dat de gemeente haar eigen bestemmingsplan heeft goedgekeurd. Er is nog helemaal geen rechtsgrond om te gaan ontruimen. Maar dat boeit allemaal niet. NdK is blij: eindelijk is het bijna afgelopen met die stoute mensen op de camping!

2010-09-03: Brand Stadscamping Berekuil

NdK is boos dat niemand met zijn naam in de krant wil. Als reden daarvoor gaat hij uitleggen dat de stadscamping het domein is van permanente bewoners die er nu al zes jaar illegaal vertoeven. Waarom kiest NdK er niet voor om te noemen dat de eigenaar er een slecht onderhouden zooitje van maakt. En beste NdK, het komt niet door de gemeente dat de jaarplaatshouders niet met hun naam in de krant willen, maar het komt door jou, omdat jij nu al 7 jaar lang negatief schrijft over de mensen die gebruik maken van deze stadscamping.

2011-05-18: Berekuilbewoner is nomaden beu

Een artikel nu van Ivar Penris en niet van (zijn leermeester) NdK. Penris gaat volledig de fout in door de naam van de voorzitter van de belangenvereniging voluit te noemen. Dit is zonder toestemming gebeurd. De voorzitter heeft hierdoor veel last gekregen met de beheerders en eigenaar van de camping. Verder in het artikel noemt Penris als reden de “illegale bewoning” als iemand zijn naam niet in de krant wil hebben. Dat is uit de school van NdK overgenomen en berust op onwaarheid. Het gaat erom dat mensen van alle kanten belaagd worden. Belaagd door de gemeente en door investeerders en verkopers die veel geld ruiken en het gaat om mensen die totaal geen vertrouwen meer hebben in de journalisten van het AD.

2012-03-22: Louche types van stadscamping af

NdK heeft gepraat met ene heer Elenbaas. Deze persoon wil doen voorkomen dat hij de nieuwe eigenaar van camping De Berekuil is. NdK geeft aan het einde van het artikel aan dat de koop nog niet rond is. Maar in het artikel kan NdK zich weer op zijn vertrouwde manier uitlaten over de jaarplaatshouders: Illegaal, verboden en nu ook louche. NdK neemt kritiekloos uitlatingen van Elenbaas over. Als zouden de chalets niet veilig zijn. Als zou de camping zelf niet veilig zijn.

Weer vindt NdK het nodig te vermelden dat er ongeveer (nu nog slechts) 40 chalets illegaal permanent bewoond worden. Verder schrijft NdK dat het de bedoeling van de gemeente is de bewoners van de camping af te krijgen. Dat kan nooit de bedoeling van de gemeente zijn. Deze mensen hebben namelijk de chalet in hun eigendom. Het is de bedoeling van de gemeente dat de eigenaren van de chalets ergens anders hun hoofdverblijf hebben, niet dat ze van de camping verwijderd moeten worden. Vreemde verdraaiing van de feiten door NdK?!

2012-04-05: Berekuil weer Echte Camping

NdK vergelijkt de camping met “het Vietnam van Utrecht”. Nu zijn het er opeens nog maar 30 die er “illegaal permanent wonen”. Nu komt NdK ook op de proppen met “illegaal onderverhuren”. Waar haalt het schoothondje van Driessen dit nu weer vandaan? Wil hij zich vast inlikken bij Elenbaas? Waarschijnlijk heeft NdK zich door iemand op de camping op de mouw laten spelden dat diegene meerdere chalets heeft en er zelf woont en ze ook nog onderverhuur. Dit zijn volledige verzinsels!

2012-04-05: Fraude Berekuil-chalets

Op 5 april 2012 verscheen het artikel Fraude Berekuil chalets in het AD. Nils de Kruijff komt hiermee tot een apotheose. Nog een artikel van Nils de Kruijff over camping de Berekuil moet in onze ogen onmogelijk zijn, want wat zou hij dan nog meer moeten verzinnen om ons zwart te maken!

Dit laatste artikel schendt werkelijk iedere regel van morele journalistiek. Het AD verlaagt zich tot beneden Telegraafniveau door het plaatsten van dit artikel.

Nils de Kruijff wekt de indruk dat het onderverhuren van de chalets illegaal zou zijn. Er zijn inderdaad misschien maximaal drie mensen die werkelijk in 2003 een huurhuis hebben aanvaard. En toen …? Van campingeigenaar Driessen mogen er tot op de dag van vandaag geen chalets verkocht worden. Je mag je chalet wel verkopen, maar dan op straffe van verwijderen van de camping. Een chalet is in dat geval net een woonboot: zonder ligplaats is het niets waard. Dus de enige mogelijkheid die de campingeigenaar Driessen de eigenaren van chalets laat, is het onderverhuren van die chalets. Dit gaat ook weer niet zonder dat Driessen er zelf rijker van wordt, want bij onderverhuren moet 300 euro per jaar stageld bijbetaald worden.

In dit artikel kondigt Nils de Kruijff aan dat de nieuwe eigenaar wil dat de gemeente korte metten maakt met deze praktijken (hier laat Nils de Kruijff tenminste één keer het bijvoeglijknaamwoord “illegale” weg!). Er wordt weer de indruk gewekt dat het onderhoud aan de camping door de campingeigenaar Driessen gestaakt is toen er ‘louche’ types op de camping afkwamen. Erg vreemd! Het is namelijk Driessen zelf die al deze mensen erop gelaten heeft (en er goed aan heeft verdiend). Toen het boven zijn macht begon te groeien en hij er geen controle meer over had, heeft Driessen de boel de boel gelaten en heeft eieren voor zijn geld gekozen. Lees: Hij is gestopt met onderhoud plegen aan de camping, in de hoop dat het terrein snel voor veel geld aan een projectontwikkelaar verkocht zou kunnen worden. De - zoals al vele jaren door Nils de Kruijff als ‘louche’ types getypeerde - jaarplaatshouders zouden dan vanzelf wel verdwijnen.

Nogmaals vindt Nils de Kruijff het nodig te benadrukken dat 30 van de 59 chalets ´permanent en dus illegaal` bewoond worden. Heel subjectief eindigt hij het artikel met een citaat van gemeente woordvoerder Mulder: `Zelfs met aannemelijke bewijslast is succes bij de rechter nog niet verzekerd´. Dus Nils de Kruijff beschouwt het als succes, dat burgers van de gemeente Utrecht ten onrechte dwangsommen zouden krijgen opgelegd.

Het kan volgens ons niet anders dan dat Nils de Kruijff betaald krijgt voor het schrijven over camping De Berekuil. Natuurlijk door het AD, maar ook door voorheen Driessen en nu Elenbaas. Of, erger nog, door makelaar en beroeps intrigant Den Hertog. Het is een makkelijke manier van het beïnvloeden van de publieke opinie. Een opinie die al meer dan twaalf jaar in het nadeel van de burgers op de camping is en in het voordeel van de najagers van het grote geld.

2012-06-08: Campingbaas verduistert post

Een artikel waarbij goed te zien is dat NdK op twee gedachten hinkt. Aan de ene kant weet hij dat het gaat om huurders op de camping die al jaren benadeeld worden. Maar aan de andere kant - zo gauw NdK in gesprek gaat met Elenbaas - gaat het weer over permanente illegale bewoners.

2013-01-15: Berekuil soort Vietnam

Arme meneer Elenbaas! Deze beschaafde burger wordt zo enorm benadeeld en onder druk gezet door die stoute - ik citeer - ’40 vaste bewoners’ op camping De Berekuil, dat hij de handdoek na nog geen jaar alweer de ring ingooit. Het is de schuld van die onbeschaafde mensen, die illegale campinggasten, dat Elenbaas in het Vietnam van Utrecht (citaat uit een artikel van NdK uit 2012) zijn Waterloo gevonden heeft. Zonder wederhoor worden de jaarplaatshouders weer afgeschilderd als ‘opgefokte bewoners’.

Elenbaas zou met een vastgoedondernemer Jerry Saffrie in contact zijn gekomen volgens het artikel. Hier wordt een tipje van de stinkende ijsberg onder het oppervlakte opgelicht. Saffrie was namelijk al veel eerder in beeld (de belangenvereniging heeft al in 2011 met Saffrie gesproken). Het artikel laat niet zien dat Elenbaas eigenlijk alleen bedoeld is geweest als stroman. Als alles volgens plan was gegaan, had Elenbaas de camping mogen kopen van de gemeente en had hij er meteen een BV van gemaakt. Zo gauw de koop rond zou zijn geweest, zou de BV failliet gaan. Dit was het vooropgestelde plan met allerlei voordelen voor Driessen, Den Hertog, Elenbaas en Saffrie. Ten eerste zouden alle rekeningen van de zogenaamde sanering van de camping niet betaald hoeven worden en ten tweede zouden alle chalets (eigendom van de jaarplaatshouders) door natrekking in de failliete boedel terecht komen en dus onteigend worden. Hiermee was dan voordeel drie bereikt: Een lege camping die veel geld zou hebben opgeleverd, omdat de erfpacht dan kon worden doorverkocht aan Landal Greenparks of Roompot Vakantieparken. Het zou hier om minstens 20 miljoen euro gaan. Een leuk bedrag, waard om een snood plannetje voor op te stellen lijkt mij. De rol van de gemeente Utrecht hierin is mij niet helemaal duidelijk. Ik hoop dat de gemeente Utrecht eveneens op snode wijze om de tuin zou zijn geleid door dit sinistere viertal. En dat zij geen speler zijn in deze onverkwikkelijke projectontwikkelaars soap.

Op de camping is thans de ideale leefomgeving gecreëerd voor rioolratten, de zogenaamde open riolering. De stank is onbarmhartig, stoepen verzakken en mensen kunnen hun wc niet meer gebruiken.

Er is door de beheerder een deskundige bij gehaald en na een poging de boel te ontstoppen meldde deze dat er meer voor nodig was dan een trekveer.

Het zou een dure reparatie worden. Daarna is het stil geworden, behalve dan het blubberende geluid van een rioolpijp die uitmondt in het zand.

De gemeente heeft het gemaal dat de polder droog moet houden nagekeken, hetgeen natuurlijk niet helpt tegen de ernstige beschadigen van het afvoersysteem, die door onkundig en onbezonnen werkzaamheden de afgelopen weken zijn ontstaan.

Opvallend is dat juist nu er een leefomgeving ontstaat die bij uitstek geschikt is voor een bepaalde diersoort, het reeds aanwezig dier vertrokken is.

Zie fotorapportage.

Het laatste nieuws van het Joomla! Team